Moderni urbanizam


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • identificirati utjecaj teorijskih paradigmi i ideja na realizirane urbanističke projekte unutar grada te analizirati njihovu implementaciju
  • analizirati uzročno-posljedičnu vezu društvenih paradigmi (tehnoloških, institucionalnih, političkih, kulturnih) i urbanističkog diskursa određenog povijesnog trenutka
  • uspoređivati različite koncepte društvenog stanovanja unutar predavanog vremenskoprostornog okvira i analizirati njihove tipološke varijacije
  • argumentirano komentirati implikacije koje su urbanističke teorije u sklopu predavane tematike imale na složenu formu grada