Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


  

Dr. sc. Pavao Marović Pavao Marović, Ph.D.

Professor Emeritus

Professor Emeritus

Katedra za otpornost materijala i ispitivanje konstrukcija


Department of Strength of Materials and Structural Testings


Zgrada-kat, ured: B-1, B 105 A Building-floor, office: B-1, B 105 A

Telefon: 021/303-380

Phone: +385 21 303 380

Lokalni broj: 380

Local: 380

E-mail: pavao.marovic@gradst.hr

Bibliografija (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=70744 Bibliography (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=70744 

Znanstvena djelatnost

Podaci o znanstveniku (MZOŠ):

Nastavna djelatnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Otpornost materijala I (pr) 
  • Otpornost materijala II (pr)
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Mehanika materijala (pr)
Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Numeričke metode mehanike materijala (pr)
  • Eksperimentalne metode (pr)
  • Metodologija i tehnika znanstvenoistraživačkog rada (pr)

Ostalo