Hidrologija krša


Predavanja: prof. dr. sc. Damir Jukić

Vježbe: prof. dr. sc. Damir Jukić
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Nastavni materijali


Kompetencije koje se stječu

  • Analizirati  i komentirati hidrološke procese koji se odvijaju u kršu
  • Odrediti osnovne hidrološke karakteristike vodnih resursa u kršu
  • Procijeniti bilancu voda u kršu
  • Predvidjeti moguće utjecaje pojedinih inženjerskih zahvata na režim voda u kršu.