Hidrološko modeliranje u kršu


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Postavljati i kreirati hidrološke modele u kršu
  • Sintetizirati razvijene modele na novo područje istraživanja
  • Povezati koncepte bilance voda sa stanovišta slivova u kršu
  • Formulirati i provesti postupke verifikacije i kalibracije modela.