Matematika II


Predavanja: izv. prof. dr. sc. Slavica Ivelić Bradanović, povjera: Milena Vulević Pribudić, predavačica

Vježbe: Milena Vulević Pribudić, predavačica
 

Sve aktualne obavijesti vezane za ovaj predmet mogu se vidjeti na stranici predmeta u internom sustavu za e-učenje.
 

Kompetencije koje se stječu

  • izračunati neodređeni i određeni integral eksplicitno zadane funkcije jedne varijable;
  • primijeniti određeni integral u izračunavanju površine ravninskoga lika;
  • izračunati vjerojatnost zadanog događaja;
  • izračunati očekivanje, varijancu i standardnu devijaciju diskretne i neprekidne slučajne varijable;
  • tablično i grafički prikazati podatke nekog uzorka, izračunati aritmetičku sredinu, varijancu, standardnu devijaciju, medijan i mod podataka.