Matematika II


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Odrediti i geometrijski interpretirati limes, parcijalne derivacije, diferencijal i ekstreme realne funkcije više varijabli.
  • Primijeniti dvostruki i trostruki integral, krivuljne i plošne integrale na rješavanje geometrijskih i fizikalnih problema.
  • Primijeniti skalarna i vektorska polja, gradijent, divergenciju, rotaciju te usmjerenu derivaciju na rješavanje zadanih problema te interpretirati dobiveni rezultat.
  • Riješiti neke tipove običnih diferencijalnih jednadžbi prvog i drugog reda s početnim uvjetima, a posebno linearnu diferencijalnu jednadžbu drugog reda s konstantnim koeficijentima uz primjenu na oscilatore (sa i bez gušenja, sa i bez prisilne sile) i rješavanje problema u struci.
  • Riješiti neke jednostavnije sustave običnih diferencijalnih jednadžbi.