Matematička analiza rubnih zadaća


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Formulirati parcijalne diferencijalne jednadžbe za zadane fizikalne probleme
  • Klasificirati parcijalne diferencijalne jednadžbe u linearne, kvazilinearne i nelinearne
  • Procijeniti može li se formulirana parcijalna diferencijalna jednažba riješti analitičkim metodama i odabrati odgovarajuću metodu
  • Procijeniti može li se formulirana parcijalna diferencijalna jednadžba riješit numeričkim metodama i odabrati odgovarajuću metodu.