Diplomski rad

Komunikacija studenata/ica s predmetnim nastavnicima, nastavni materijali, te objava rezultati testova i ispita se odvija putem poveznice E-učenje koja se nalazi na glavnom izborniku mrežne stranice Fakulteta.