Betonske konstrukcije I


Predavanja: prof. dr. sc. Jure Radnić, prof. dr. sc. Alen Harapin (suradnik: izv. prof. dr. sc. Domagoj Matešan)​

Vježbe: prof. dr .sc. Alen Harapin, dr. sc. Marija Smilović, dr. sc. Nikola Grgić, dr. sc. Goran Baloević, Marina Sunara, Ante Buzov

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Dimenzionirati betonske elemente na koso savijanje
  • Dimenzionirati vitke tlačne betonske elemente
  • Proračunati širine pukotina i progibe betonskih elemenata
  • Projektirati jednostavne betonske konstrukcije
  • Proračunati jednostavne betonske konstrukcije na potres i ostala opterećenja
  • Kreirati armaturu jednostavnih betonskih konstrukcija.