Dinamika konstrukcija i potresno inženjerstvo


Predavanja: prof. dr. sc. Željana Nikolić

Vježbe: doc. dr. sc. Hrvoje Smoljanović, doc. dr. sc. Ivan Balić

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

Nakon odslušanog predmeta od studenta se očekuje da bude sposoban surađivati na izradi dinamičkih proračuna jednostavnijih građevina (zgrada i sl.).