Osnove projiciranja II


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Očekivani ishodi učenja

  • metodom ravnina konstruirati prodornu krivulju dviju ploha drugog stupnja (okomitim i općim paralelnim projiciranjem),
  • konstruirati prodornu krivulju dviju rotacijskih ploha u graditeljskoj primjeni,
  • okomitim projiciranjem konstruirati vlastitu i bačenu sjenu različitih objekata, te sjenu bačenu u šuplja tijela,
  • primijeniti metodu slojnica pri rješavanju (pristupnih) prometnica,
  • koristiti centralno projiciranje i odgovarajuće zakonitosti pri konstrukciji 0,1,2,3-D objekata u općim i posebnim položajima prema ravnini projekcije,
  • centralnim projiciranjem konstruirati tijela s osnovicama u općoj i horizontalnoj ravnini,
  • koristiti nekoliko metoda pri konstrukciji prirodnih perspektivnih slika objekata zadanih u Mongeovoj projekciji,
  • konstruirati vlastite i bačene sjene različitih objekata u perspektivi,
  • prepoznati zakonitosti pojedinih metoda projiciranja, primijeniti ih u konstruktivnim zadaćama neovisno o korištenim alatima za vizualizaciju,
  • izraditi crteže i riješiti konstruktivne zadatke korištenjem računalnih programa dinamičke geometrije.