Numeričke metode mehanike materijala


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Formulirati koncepte i aktualna dostignuća u području mehanike materijala,
  • Odabrati odgovarajuću numeričku metodu pri rješavanju zadaća mehanike materijala
  • Kreirati dijelove računalnih programa koji se tiču mehanike materijala i proračuna pomoću metode konačnih elemenata
  • Valorizirati rezultate numeričkih proračuna u području mehanike materijala
  • Preporučiti odgovarajući numerički model ovisno o vrsti materijala.