Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo

 

Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo izvodi se u cijelosti na  Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu i traje dvije akademske godine (četiri semestra).

Nastavni plan sastoji se od obveznog dijela programa te izbornog/fakultativnog dijela programa i usklađen je s Europskim sustavom prijenosa bodova (ECTS) po kojem se jednom godinom studija stječe 60 ECTS bodova.

Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo izvodi se u četiri smjera:

Na sveučilišnom diplomskom studiju Građevinarstvo stječe se 120 ECTS bodova. Kandidati koji završe sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo stječu uvjete za upis na sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij Građevinarstvo na visokim učilištima koja provode taj studij, među kojima je i Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu.

Završetkom sveučilišnog diplomskog studija Građevinarstvo stječe se akademski naziv magistar/magistra inženjer/inženjerka građevinarstva.

Magistar/magistra inženjer/inženjerka građevinarstva osposobljen/a je za sve poslove u području građevinske djelatnosti u skladu s odgovarajućom zakonskom regulativom (kompetencije koje po dosadašnjim zakonima odgovaraju zvanju diplomirani inženjer građevinarstva). Među ostalim:

  • stječe osnovne kompetencije za sveobuhvatno prepoznavanje, razumijevanje i analiziranje općih fenomena i problema građevinarstva te za pronalaženje prihvatljivih rješenja, a posebno u grani građevinarstva u koju se usmjerio/la
  • osposobljen/a je za planiranje, nadziranje i izvođenje stručnih, razvojnih i znanstvenih projekata, preuzimanje vodeće uloge u poduzećima i istraživačkim institucijama te kreiranje rješenja za tehničke i ljudske probleme u radnom okruženju
  • osposobljen/a je za primjenu stečenih znanja i vještina pri planiranju, projektiranju, izvođenju, nadziranju i održavanju građevinskih objekata i sustava u grani za koju se opredijelio/la s gledišta nosivosti, stabilnosti, sigurnosti, uporabljivosti, ekonomičnosti i zaštite okoliša
  • sposoban/na je koristiti usvojena znanja, stjecati nova znanja i iskustva, donositi znanstveno i stručno utemeljene zaključke te se razvijati u smislu znanstvenoga i primijenjeno-znanstvenog istraživanja
  • stječe osnovne kompetencije za nastavak školovanja na poslijediplomskim znanstvenim i specijalističkim studijima te različitim programima cjeloživotnoga obrazovanja.

 

Dokumenti