Istraživački rad I


Kompetencije koje se stječu

  • Postaviti hipotezu istraživačke teme ili problem koji se želi riješiti novom metodom ili pristupom;
  • Pripremiti i izložiti priopćenje o postignutim rezultatima istraživanja;
  • Uspješno obraniti hipotezu ili predloženu metodu i rezultate znanstvenog istraživanja, te argumentirano iznijeti stavove;
  • Sudjelovati u radu tima u okviru znanstveno-istraživačkih aktivnosti ili projekata.