Inženjerska grafika u geodeziji i geoinformatici


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Razlikovati rastersku i vektorsku grafiku, koncepte računalom podržanog oblikovanja (CAD) i geoinformacijskih sustava (GIS) i sustave boja u računalnoj grafici
  • Izraditi vektorski crtež prema zadanom predlošku, uređivati rastersku sliku u geometrijskom i radiometrijskom smislu i izraditi dvodimenzionalni crtež i plohe u CAD-u te učitavati podatke u geoinformacijske sustave (GIS)
  • Razlikovati formate datoteka za rastersku i vektorsku grafiku, računalom podržano oblikovanje (CAD) i geoinformacijske sustave (GIS)
  • Geometrijski i topološki transformirati rasterske i vektorske podatke
  • Zadati mjerilo crteža i ispisati crtež u zadanom mjerilu na papir
  • Kreirati i analizirati plohe, volumene i profile u programima za CAD i/ili GIS.