Hidrologija krša


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Kompetencije koje se stječu

  • Analizirati  i komentirati hidrološke procese koji se odvijaju u kršu
  • Odrediti osnovne hidrološke karakteristike vodnih resursa u kršu
  • Procijeniti bilancu voda u kršu
  • Predvidjeti moguće utjecaje pojedinih inženjerskih zahvata na režim voda u kršu.
     

Nastavni materijali