Kreiranje nosivih sklopova mostova i konstrukcija


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Kritičku prosudbu i valorizaciju pri kreiranju nosivih sklopova mostova jednostavnih i složenih struktura
  • Kritičku prosudbu i valorizaciju pri kreiranju nosivih sklopova zgrada složenih struktura
  • Kritičku prosudbu i valorizaciju pri kreiranju nosivih sklopova konstrukcija otpornih na potres
  • Kritičku prosudbu i valorizaciju pri kreiranju nosivih sklopova složenih ovješenih sklopova.