Pomorske građevine


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

 • Općenito o fizici mora (valovi malih i konačnih amplituda te morske struje)
 • Određivanje valova generiranih vjetrom
 • Transformacije valnog polja u srednje dubokom i plitkom moru te na građevinama
 • Djelovanje valova na građevine
 • Dimenzioniranje pomorskih građevina (lukobrani, gatovi, pristani…)
 • Osnovno znanje o morskim strujama
 • Određivanje razina mora (plima-oseka) i visinskih kota (geodetska nula, hidrografska nula, maksimalna i minimalna te srednja razina mora)
 • Izračun opterećenja valova na građevine
 • Dimenzioniranje lukobrana i pristana
 • Uređenje obale (plaže, obaloutvrde)
 • Tehnologija građenja pomorskih građevina
 • Osnovno znanje o ekološkim uvjetima i kriterijima.