Luke i pomorske građevine


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

 • Znanje o gibanju mora i klasifikaciji valova
 • Prognoziranja parametara vala
 • Primjena teorije valova malih amplituda
 • Primjena teorije valova konačnih amplituda
 • Određivanje valova generiranih vjetrom
 • Primjena transformacije valnog polja u priobalju i na građevinama
 • Izračun opterećenja na građevine
 • Osnovno znanje o morskim strujama
 • Određivanje razina mora (plima-oseka) i visinskih kota (geodetska nula, hidrografska nula, maksimalna i minimalna te srednja razina mora)
 • Poznavanje tipova brodova prema namjeni i funkcioniranju
 • Podjela luka prema namjeni i funkciji
 • Planiranje te dimenzioniranje sportskih lučica i luka nautičkog turizma
 • Dimenzioniranje pomorskih građevina (lukobrani, pristani, gatovi…)
 • Osnovno znanje o ekološkim uvjetima i kriterijima.