Hidrotehničke građevine


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Očekivani ishodi učenja

  • Primjena Darcy-evog zakona u realnim problemima sa  interpretacijom
  • Korištenje seizmičkih i geofizičkih mjerenja za interpretaciju istražnih radova
  • Rješavanje i razumijevanje problema crpljenja u vodonosnicima
  • Provedba kontrole globalne stabilnosti hidrotehničkih objekata
  • Primjena postupka optimizacije u fazi dimenzioniranja
  • Izrada jednostavnih  matematičkih modela za dinamičku analizu rada derivacijskog HE postrojenja
  • Kvantifikacija prihvatljivog rizika pri projektiranju hidrotehničkih objekata.
     

Nastavni materijali

Predavanja

Vježbe