Diplomski studio 3


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Razviti sposobnost analitičkog sagledavanja i integriranja bitnih elemenata prostornog, infrastrukturnog, ekonomskog i društvenog konteksta grada, dijela grada ili naselja koje obrađuje projekt, te sposobnost kritičke analize kako aktualnih prostorno-planerskih tema i prostorne politike, tako i postojeće prostorno planske dokumentacije s ciljem definiranja konkretnih strateških i/ili detaljnih prijedloga za njenu izmjenu
  • Razviti sposobnost interdisciplinarne obrade prostornih aspekata i reperkusija svih društvenih, ekonomskih, političkih, infrastrukturnih i drugih tema, zadaća i problema koji se javljaju u prostoru grada i/ili konkretnog prostora koji se obrađuje
  • Razviti sposobnost da na razini urbanističkog, odnosno urbanističko-arhitektonskog projekta, koji sadrži elemente detaljnog plana urbanističkog uređenja i idejnog arhitektonskog projekta, izradi projekt (urbanistički, odnosno urbanističko-arhitektonski) prostorno i programski (sadržajno i funkcionalno) složenog urbanističkog sklopa kojim se daju odgovori na probleme i zadaće proistekle iz analize i sagledavanja šireg konteksta
  • Razviti sposobnost baratanja tipološki i morfološki različitim tipovima izgradnje s ciljem formiranja i definiranja  urbanistički kvalitetnih prostora
  • Razviti sposobnost samostalnog kreiranja različitih i specifičnih novih alata kojima se može pristupiti prostornim problemima urbanistički i prostorno-planerski složenog zadatka