Hidrogeologija


Predavanja: prof. dr. sc. Tatjana Vlahović

Vježbe: Nataša Pavić, predavačica
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

Nakon položenog predmeta student-ica će biti sposoban-na:

  • protumačiti podzemne vode kao dio hidrološkog ciklusa, odnosno kao važan element prirodnog sustava,
  • razlikovati stijene prema hidrogeološkim značajkama, te interpretirati hidrogeološke karte,
  • primijeniti osnovne zakonitosti kretanja podzemne vode,
  • izračunati hidrogeološke parametare iz podataka pokusnog crpljenja pomoću analitičkih rješenja jednadžbi toka,
  • rješavati praktične probleme vezane za vodoopskrbu,
  • predvidjeti hidrogeološke probleme u graditeljstvu,
  • procijeniti ulogu hidrogeologije u zaštiti okoliša i planiranom, održivom razvitku.