Metode optimizacije


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Procijeniti  može li se neki praktični problem formulirati kao problem matematičke optimizacije
  • Utvrditi spada li formulirani problem matematičke optimizacije među one klase problema koji se mogu pouzdano i učinkovito riješiti optimizacijskim metodama (metoda najmanjih kvadrata, linearno programiranje, konveksna optimizacija), te argumentirati svoje mišljenje
  • Odabrati optimizacijsku metodu za rješavanje formuliranog problema,
  • Razviti algoritme za rješavanje problema umjerene veličine odabranom metodom optimizacije
  • Okarakterizirati optimalno rješenje
  • Prosuditi koja su ograničnja na performanse, te argumentirati svoje mišljenje.